Προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ