Διαγωνισμός για προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα του Δήμου Καρπενησίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά άρθρο της ΕΣΥ της αρ.59/2019 μελέτης, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των οχημάτων του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.051,78€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Παρακάτω παρατίθεται το τεύχος του διαγωνισμού:

ΤΕΥΧΟΣ