Διαγωνισμός για προμήθεια αλατιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.540,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με υπάρχουσα πίστωση 3.103,90€ για το έτος 2019.
Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό Τεύχος του διαγωνισμού: