Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος και συγκεκριμένα για την ομάδα Ζ-ελαιόλαδο

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος και συγκεκριμένα για την ομάδα Ζ΄(ελαιόλαδο)», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί υπολογιζόμενη με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του ελαιολάδου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-45 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν. 3463/2006).

Η δαπάνη για την προμήθεια για την ομάδα Ζ΄(ελαιόλαδο) έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 15.040,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 13% (1.955,20 ευρώ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 16.995,20 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 28/04/2016 και ώρα 8:00π.μ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/05/2016 και ώρα 3:00μ.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 300,80€.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50030 – 22373 50029 αρμόδιοι κα. Σ.Τομαρά -– κ. Γ. Θανασιάς), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.

Διαβάστε την Τεχνική μελέτη και τη Διακήρυξη.