Προμήθεια τριών αντλητικών συγκροτημάτων και υδραυλικών εξαρτημάτων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών αντλητικών συγκροτημάτων & υδραυλικών εξαρτημάτων.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ