Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μουσικών οργάνων για την Δημοτική Φιλαρμονική

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ. 141/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πιστώσεων, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ «ΩΨΛΥΩΕΓ-ΙΟ2», προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση  για   την προμήθεια  μουσικών  οργάνων   για την  Δημοτική  Φιλαρμονική ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.495,93 € με Φ.Π.Α.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή συνολικά. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των ειδών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  μέχρι την  11/4/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00μμ.Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι.

Η προσφορά σας πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και την ένδειξη «Προμήθεια  μουσικών  οργάνων   για την  Δημοτική  Φιλαρμονική».

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε τα εξής:

 

Α. Δικαιολογητικά

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3.  Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

Β. Οικονομική προσφορά

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στο είδος.

Οι ποσότητες των ειδών θα παραδοθούν με ευθύνη και μέσα του προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας στους χώρους που θα υποδειχθούν.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.

  H ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ