Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση – επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Φουρνάς

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδληλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση- επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Φουρνάς.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Τεχνική μελέτη