Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για τρία έτη

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης & πέλλετ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για τρία έτη», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η προσφορά δίνεται μόνο βάσει τιμής, ανά μονάδα για την ομάδα Δ’(Πέλλετ), β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, και η προσφορά δίνεται μόνο βάσει τιμής, με ποσοστό έκπτωση επί τοις εκατό (%), ενιαία έκπτωση για όλη την ομάδα, στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για τις ομάδες ειδών: Α΄( Πετρέλαιο κίνησης), Β΄(Πετρέλαιο θέρμανσης) & Γ΄( Αμόλυβδη βενζίνη), την ημέρα της παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α΄ της διακήρυξης.

Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των 2.187.047,15€ (ευρώ) με το Φ.Π.Α. 24% ( Σύνολο 1.763.747,70€ ΦΠΑ 24% 423.299,45 ) και θα βαρύνει τους Κ.Α του προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2020, 2021, 2022 και 2023 του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η προκήρυξη απεστάλη για δημοσίευση την στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και έλαβε ID: 20-196246-001
Ημερομηνία &ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 29/4/2020 & ώρα 11.30 π.μ
Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 28/5/2020 & ώρα 23.30 μ.μ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α της συγκεκριμένης ομάδας, ή του αθροίσματος του προϋπολογισμού των δαπανών προ Φ.Π.Α των ομάδων στις οποίες συμμετέχει.
Η σύμβαση την οποία θα συνάψει ο Δήμος, με τον ανάδοχο, μπορεί να τροποποιείται ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της μέχρι και τρείς (3) μήνες όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο,
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50030 αρμόδια υπάλληλος κ. Σ. Τομαρά), καθώς και στον
ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ