Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Ιανός

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα για την « Προμήθεια
υλικών για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Ιανός». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΑ 1)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΑ 2)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΜΑΔΑ 3)