Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία του προϋπολογισμού της μελέτης για την: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού για την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου, για το έτος 2016, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%)».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, Ύδρας 6, Τ.Κ. 36 100 Καρπενήσι, στις 26 Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:00π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών 10:30π.μ.

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α της συγκεκριμένης κατηγορίας, ή του αθροίσματος του προϋπολογισμού των δαπανών προ Φ.Π.Α των κατηγοριών στις οποίες συμμετέχει.

Όλα τα έντυπα του διαγωνισμού θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου – website: www.karpenissi.gr.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.(τηλ.: 22373 50030 – 22373 50029, αρμόδιοι κα. Σ.Τομαρά – κ. Γ. Θανασιάς).

Διαβάστε την Τεχνική έκθεση και τη Διακήρυξη.