Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων  του Δήμου Καρπενησίου», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές των τεχνικών προδιαγραφών.

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 75.120,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24% (18.028,80 €), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 93.148,80 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/08/2016 και ώρα 8:00π.μ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/08/2016 και ώρα 3:00μ.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α..

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται στο Δήμο,  καθημερινά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50030 – 22373 50029 αρμόδιοι κ. Σ. Τομαρά– κ. Γ. Θανασιάς), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.

 

Διαβάστε την Τεχνική μελέτη και Διακήρυξη.