Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου ».

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ