Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.)

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων.

Ενδεικτικά οι ποσότητες και οι τιμές των ειδών αναγράφονται στην τεχνική μελέτη. Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στην υπηρεσία του Δήμου, την οικονομική-τεχνική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι 01-06-2016 και ώρα 11:00 π.μ. ή ταχυδρομικώς μέχρι τις 09:30 π.μ. της ίδιας μέρας με πρωτόκολλο.

Στην προσφορά σας θα αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης  από την ημέρα  ανάθεσης της παραγγελίας.

Η παράδοση θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία του Δήμου.

Στο φάκελο θα περιλαμβάνεται επίσης Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου, περί εγγραφής σε αυτό καθώς και υπεύθυνη δήλωση του στην οποία θα αναφέρεται ότι :

α) όλα τα προϊόντα θα είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με την αρ.πρωτ.: 5635/13-5-2016 τεχνική έκθεση του Οικονομικού τμήματος.

β) όποιο προϊόν βρεθεί ελαττωματικό θα αντικατασταθεί άμεσα με χρέωση του αναδόχου.

 

Διαβάστε την Τεχνική έκθεση.