Προμήθεια δομικών υλικών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια δομικών υλικών«.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ