Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις με σχέση έμμισθης εντολής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 165-167 του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α’143), όπως ισχύουν.

2.- Τις διατάξεις των άρθρων 42-45 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α’208).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ) του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α’ 28).

4.- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26-3-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74).

5. Τις διατάξεις του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπενησίου (ΦΕΚ2214/ Β’/14-10-2015 και Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 235/Β’/30-10-2015) και ειδικότερα των άρθρων 1ου, 6ου , 23ου και 26ου αυτού.

6.Την υπ’ αρίθμ. 73/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/36108/8-1-2015 εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Καρπενησίου.

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη της πάγιας αντιμισθίας του δικηγόρου που θα προσληφθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.

9. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016 στους Κ.Α.00-6031.004με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Δικηγόρου με έμμισθη εντολή» και Κ.Α. 00.6053. «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων» αντίστοιχα, για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του δικηγόρου και θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

10. Τις αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη των αιρετών οργάνων, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις στο Δήμο Καρπενησίου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Καρπενησίου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

2. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Καρπενησίου και ειδικότερα:

-η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες, για τη διασφάλιση του νομότυπου των διοικητικών πράξεων,

-η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες καθώς τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους,

-η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο,

-η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους

-η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών,

– η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο,

– η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας,

– η προετοιμασία και εισήγηση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ο.Ε.Υ. Δήμου Καρπενησίου) σχεδίων εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων του Δήμου ή τροποποιήσεων αυτών, καθώς και καταστατικών δημοτικών νομικών προσώπων κάθε είδους ή τροποποιήσεων αυτών.

– ο χειρισμός και η διεκπεραίωση πάσης φύσεως εξώδικων εγγράφων που απευθύνουν τρίτοι προς το Δήμο και έχουν νομική σημασία,

– η παραλαβή εξώδικων και δικογράφων  που απευθύνονται στο Δήμο,

– η παρακολούθηση  των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, η τήρηση ακριβούς ημερολογίου δικασίμων και η ενημέρωση ειδικών δελτίων ή καταστάσεων για τις προβλέψεις των χειριστών δικηγόρων και τα δικαστικά αποτελέσματα, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ο.Ε.Υ. Δήμου Καρπενησίου),

3. Επίσης, υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Δημοτική Αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

4. Όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες ο δικηγόρος υποχρεούται να τις παρέχει συγχρόνως και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, χωρίς άλλη αμοιβή.

5. Ο Δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα του Δήμου Καρπενησίου και στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στο Καρπενήσι σε καθημερινή βάση, εκτός εάν παρίσταται ανάγκη παράστασής του, ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

6. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται με την αριθμ.οικ.2/17132/0022/28-2-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α’226)» (ΦΕΚ Β’ 498), όπως ισχύει , η οποία εκδόθηκε κατά την πρόβλεψη του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4024/11.

7. Ο δικηγόρος ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

8. Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:

α. Να είναι δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καρπενησίου.

β. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

γ. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον δύο (2) ετών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου και ειδικότερα στο χειρισμό υποθέσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις κ.α.

δ. Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και επαγγελματική του πείρα και η γνώση ξένης γλώσσας και θα συνεκτιμηθούν η οικογενειακή του κατάσταση και η προοπτική εξέλιξής του.

Λαμβανομένης ως βάσης της μονάδας (1), οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων καθορίζονται ως εξής:

Κριτήριο

Συντελεστής

Προσωπικότητα 10
Νομική επιστημονική κατάρτιση 10
Γενικότερη επαγγελματική πείρα και επάρκεια 5
Εξειδίκευση σε αντικείμενα υποθέσεων ΟΤΑ 10
Τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας 5
Οικογενειακή κατάσταση 5
Προοπτική εξέλιξης 10

 

ε. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

ζ. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

στ. Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση

η. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 και του Κώδικα Δικηγόρων

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλον εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καρπενησίου

Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Ύδρας 6, Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι

υπεύθυνη κα Φουρλιά Φωτεινή, τηλ. 2237350044, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 π.μ έως 14.00 μ.μ, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στις τοπικές εφημερίδες «Ευρυτανικά Νέα» και «Ευρυτανικός Παλμός» της 24ης Φεβρουαρίου 2016, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:

α. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

β. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

γ. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Καρπενησίου, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Καρπενησίου (παρά Πρωτοδίκαις).

δ. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Καρπενησίου, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο και ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

ε. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

Ενδιαφερόμενοι δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον προσληφθούν στο Δήμο Καρπενησίου, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση δε αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

στ. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του.

ζ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

η. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 και του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

10. Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής του. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

11. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και θα αποτελείται από (παρ. 2β άρθρο 43 Ν. 4194/2013):

α. Έναν δικαστικό πληρεξούσιο α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β. Τρεις (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καρπενησίου.

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Καρπενησίου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει υπάλληλος του Δήμου Καρπενησίου.

Ο δικαστικός πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του θα συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του Δήμου Καρπενησίου. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη.

Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Καρπενησίου και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε.

Ο Δήμος Καρπενησίου οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Καρπενησίου την ανάληψη υπηρεσίας.

Ο επιτυχών θα πρέπει να μην έχει τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για τους προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και θα πρέπει να καταθέσει κατά το χρόνο πρόσληψής του στο Δήμο Καρπενησίου πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (οι άνδρες), καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Δήμου Καρπενησίου (www.karpenissi.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Ύδρας 6, Καρπενήσι) και να δημοσιευτεί με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και εν ελλείψει  εβδομαδιαίες του Νομού Ευρυτανίας.