Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΤΑΒΛΩΝ»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΤΑΒΛΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 45.000 Ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιίας.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΕΣΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ