Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Προυσού και ΤΚ Τόρνου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Προυσού και ΤΚ Τόρνου». Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ