Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2019-2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗΧ 2019 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝ 2019 2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ 2019 2020

ΤΕΥΔ ΜΗΧ 2019 2020

Τεχνικη Περιγραφή Προυπολογισμός 2019 2020

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2019 2020