Προκήρυξη για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ»

Με το έργο αυτό πρόκειται να γίνουν εργασίες για την κατασκευή εργασιών ανάπλασης στην Τ.Κ. Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου και οδοποιίας του οικισμού Ψιανών της ομώνυμης Τ. Κοινότητας του Δήμου Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ