Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή Σχολείου στην Τ.Κ. Ροσκάς»

Αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή Σχολείου στην Τ.Κ. Ροσκάς»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH

ΤΕΥΔ