Προκήρυξη διαγωνισμού

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου που περιλαμβάνεται στην αρ.83/11-10-2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 16.368,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, την 30η/11/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ,. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου. Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Θανασιάς, Τηλ: 22373 50029 , Δ/νση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ: 361 00.

 

Κατεβάστε την Τεχνική μελέτη και τη Διακήρυξη.