Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου

Ο Δήμος Καρπενησίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: » Παράκαμψη εμπορικού κέντρου και νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΣΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

ΣΑΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ