Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία: «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου» η οποία αφορά:

1) την ΟΜΑΔΑ Α΄ (Συντήρηση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων),

2) την ΟΜΑΔΑ Β΄ (Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου) και

3) την ΟΜΑΔΑ Γ΄ (Άρδευση χώρων πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων και πόλης Καρπενησίου),

όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης με αριθμό: 9 / 2020, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 55.640,55 €.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Καρπενησίου την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 πμ (λήξη παραλαβής προσφορών), στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ