Πρακτικό 2/2019 της συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρπενησίου

Σήμερα,  στις  τριάντα  (30) Οκτωβρίου   του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου οδός Ν. Τσιαμπούλα συνήλθε σε 1η τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Διαβούλευσης Καρπενησίου, ύστερα από την  15162/18-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 78 του Ν.4555/2018.Στη συνεδρίαση κλήθηκαν υποχρεωτικά ο Δήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος, οι αντιδήμαρχοι ,οι πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε η πρόεδρος  του δημοτικού συμβουλίου. κ. Γκαρίλα Γεωργία  και ήταν παρόντες οι :

Ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος οι αντιδήμαρχοι 1) Γενιτσαρόπουλος Χρήστος 2)Ζαλοκώστα Σοφία 3)Κεραμάρης Δημήτριος και  4)Σβερώνης Ιωάννης  .

Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων α)Κρικέλου ο κ.Μανίκας Αντώνιος β),Δομνίστας ο κ.Καρέτσος Νικόλαος,γ)Στεφανίου ο κ.Αθανασόπουλος Δημήτριος ,δ) Δομιανών ο κ.Κουτρής Νικόλαος και ε)Ψιανών κ.Κουτρής Αθανάσιος.

Παραβρέθηκαν και οι παρακάτω εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Κοινωνίας .

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΕΑ  ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΦΟΡΕΑ  ΠΟΥ ΔΕΝ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ

 

Γκαρίλα Γεωργία πρόεδρος  

Επιμελητήριο  Ευρυτανίας

Δικηγορικός  σύλλογος ο κ.Πάζιος  Κων/νος Σύλλογος ενοικιαζόμενων

δωματίων

Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ευρυτανίας ο κ. Τάκης Γεώργιος Σύλλογος νέων για την  Ευρυτανία
Εμπορικός Σύλλογος Καρπενησίου  η κ. Παπαδοπούλου  Σπυριδούλα Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας
Ελληνικός ορειβατικός σύλλογος ο κ. Αντωνίου Δημήτριος Κολυμβητικός Όμιλος Καρπενησίου
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο κ. Λάππας Γεώργιος Ελληνικό διασωστικό  σώμα Καρπενησίου
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο

κ .Καραγκούνης Ανδρέας

Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτων Καρ/σιου Α.Λ.Α.Κ

 

 

Τ.Ε.Ε. Καρπενησίου  ο κ. Χαλκιάς Δημήτριος (αναπλ. μέλος)

Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ
Σύλλογος  Εθελοντών

Ευρυτανίας κατά

των νεοπλασματικών ασθενειών «Αγώνας Ζωής»

Φιλανθρωπικός

Σύλλογος   Ευρυτανίας «Μαζί για τον Συνάνθρωπο»

Σύλλογος κυνηγών Ευρυτανίας ο κ.

Ευθυμίου Βασίλειος

Σύλλογος Μεγαλοχωριτών η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πολιτιστικός σύλλογος ο. κ. Τσιώνης Ηλίας Πολιτιστικός σύλλογος Προυσού
Σύλλογος Κρικελιωτών ο κ. Συγγούνης Κων/νος Κολυμβητικός σύλλογος

«ο  Ευρυτος»

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευρυτανίας  (Ε.Π.Σ.Ε) ο κ. Κολλημένος Παναγιώτης (αναπλ.μέλος)  
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Ευρυτανίας ο κ. Χούπας Δημοσθένης (αναπλ. μέλος)  
Πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Νικολάου «Η Αναγέννηση» ο κ.Γαβριήλ Ευάγγελος  
Σύλλογος Γυναικών

Φουρνάς  η κ. Κυρίτση Κωνσταντία

 
 

Κίνηση Πολιτών  η κ. Λάππα Βασιλική

 
Οικονομικό Επιμελητήριο η κ.Κόγια Παρασκευή  

 

Από τους δημότες  παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση οι παρακάτω ,με δικαίωμα ψήφου χωρίς να συνυπολογίζονται για την απαιτούμενη απαρτία (άρθρο 78 Ν.4555/2018).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
Μουτάφη Αναστασία Μαντζιούτας Νικόλαος
Αρώνης Ιωάννης Δημητρακοπούλου Δήμητρα
Θεοδωρόπουλος  Βασίλειος Ρούση Κυριακή
Παπαδημητρίου Ευτυχία Μπακαέ Αλεξάνδρα
Δεδούσης  Περικλής
Αρκουμάνη Όλγα

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η  υπάλληλος του Δήμου Μαρία Γ. Παπαροϊδάμη για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2019

ΘΕΜΑ:1ο Γνωμοδότηση  επί του  προσχεδίου  του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου για το  έτος 2020.

 

Η πρόεδρος της επιτροπής  Διαβούλευσης κ. Γκαρίλα Γεωργία  αφού διαπίστωσε απαρτία δεδομένου ότι  σε σύνολο 29 οριζόμενων  φορέων  της Τοπικής Κοινωνίας παραβρέθηκαν  οι  17  και (4) δημότες, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε τα παρακάτω :

 

 1. To δημοτικό συμβούλιο με την αριθμ.320/2019 απόφαση του, συγκρότησε την Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, αποτελούμενη από 40 μέλη συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της ,εκ των οποίων τα 29 μέλη είναι εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και οι υπόλοιποι δημότες.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

 

 1. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των ΄

δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με

την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

 1. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ έως θ’ της παραγράφου 1 είτε από το πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή σύμφωνα με την περίπτωση ι’ της παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή

της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

 1. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
 2. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους.

 

    Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ.Κεραμάρη Δημήτριο  ο οποίος εισηγήθηκε  το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 ως εξής:

Το προσχέδιο προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καρπενησίου θα καταρτισθεί  έχοντας  υπόψη τις διατάξεις :

 1. Των άρθρων 155 , 157 & 158 του ν. 3463/06 ( Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/8-6-2006 ) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων » ,
 2. Της παρ. 3 του άρθρου 76 , του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » ( Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α ) ,
 3. Των άρθρων 16 , 49 και 64 του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α/28-06-2014) « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν­σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογι­στικό και άλλες διατάξεις » ,
 4. Την υπ’ αριθ. 74452/29-12-2010 ( Φ.Ε.Κ. 2044/30.12.2010 τεύχος Β’ ) απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Α & Η. Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες ,
 5. Την υπ’ αριθ. 74449/29-12-2010 ( Φ.Ε.Κ. 2044/30.12.2010 τεύχος Β’ ) απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Α & Η. Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες και
 6. Τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ’ αρ. 55905/29-7-2019/ (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’): “Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης.

 

Ο προϋπολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη . Το μέρος (Ι) περιλαμβάνει τα έσοδα και το μέρος (ΙΙ) τις δαπάνες συμπεριλαμβανομένου του αποθεματικού .

Τα έσοδα ταξινομούνται με κριτήριο την προέλευσή τους και διακρίνονται σε : α) τακτικά έσοδα , β) έκτακτα έσοδα , γ) έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , δ) εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. , ε) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων και στ) χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης .

Έχοντας ως βάση τα έσοδα του προηγούμενου και του τρέχοντος οικονομικού έτους και εφαρμόζοντας τις πιο πάνω σχετικές οδηγίες , τα έσοδα που προϋπολογίστηκαν για το έτος 2020 έχουν ως εξής :

α) Τα τακτικά έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 6.217.035,09 € και αναλύονται σε :

– Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία θα ανέλθουν στο ποσό των 240.000 € ,

– Έσοδα από κινητή περιουσία ( τόκοι κεφαλαίων – έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία ) 45.000,00 € ,

– Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα θα ανέλθουν στο ύψος των 1.822.500,00 € ,

– Τα έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών θα ανέλθουν στο ποσό των 300.000,00 € ,

– Φόροι και εισφορές αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 114.218,00 € ,

– Τα έσοδα από επιχορηγήσεις για την κάλυψη μεταξύ άλλων των γενικών αναγκών , των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης , των λειτουργικών αναγκών της Μαθητικής Εστίας καθώς και των δαπανών προνοιακών επιδομάτων  αναμένεται συνολικά να ανέλθουν στο ποσό των 3.630.317,09€ ,

– Τα λοιπά τακτικά έσοδα προσδιορίσθηκαν στο ποσό των 65.000,00 € .

β) Τα έκτακτα έσοδα αναμένονται να ανέλθουν στο ύψος των 9.292.904,32 € και αναλύονται σε :

– Έκτακτα έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 15.000,00 € ,

– Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών που υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.313.056,35 € ,

– Οι  επιχορηγήσεις  για  επενδύσεις  όπως  τα  έσοδα  από  ΚΑΠ  επενδυτικών  δαπανών  (πρώην ΣΑΤΑ) , πρόγραμμα « Θησέας » , ΕΣΠΑ, από ΥΠ.ΕΣ. κ.λ.π. , αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 7.836.347,97 € ώστε να καλύψουν τις δαπάνες για την εκτέλεση των αντιστοίχων έργων που έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας καθώς και στην αποπληρωμή των οφειλομένων δαπανών έργων ,

– Από δωρεές , κληρονομίες και κληροδοσίες ποσό 5.000,00 € ,

– Από προσαυξήσεις πρόστιμα – παράβολα όπως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών , έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις , παραβάσεις Κ.Ο.Κ. , και διάφορα άλλα πρόστιμα, τα έσοδα υπολογίζεται ότι θα φθάσουν το ποσό των 85.000,00 € ,

– Ενώ από λοιπά έκτακτα έσοδα αναμένεται να εισπραχθούν 38.500,00 € .

γ) Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών ( Π.Ο.Ε. ) , που βεβαιώνονται για πρώτη φορά χωρίζονται σε τακτικά και έκτακτα , αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 171.500,00 € .

δ) Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή τους μεταφέρονται στη χρήση του 2019 και ανέρχονται στο ποσό των 1.625.438,64 € .

ε) Στον προϋπολογισμό του 2019 εμφανίζονται ως έσοδα του Δήμου οι κρατήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά τους Ταμεία , την Εφορία κ.λ.π. καθώς και από τους προμηθευτές οι διάφορες κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το ποσό αυτό , που εμφανίζεται στον Κ.Α. 41 με τίτλο: « Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων » , αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 2.605.880,00 €.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες :

 1. Λειτουργικές δαπάνες χρήσης ,
 2. Επενδύσεις ,
 3. Πληρωμές Π.Ο.Ε. ( ανά υπηρεσία ) , λοιπές αποδόσεις , προβλέψεις και
 4. Αποθεματικό .

Οι δαπάνες παρακολουθούνται τόσο κατά είδος όσο και κατά υπηρεσία για το λόγο αυτό οι κωδικοί αριθμοί των λειτουργικών δαπανών και των επενδύσεων επαναλαμβάνονται σε κάθε μία από τις Υπηρεσίες.

Οι Υπηρεσίες χαρακτηρίζονται με ένα διψήφιο κωδικό αριθμό ως εξής :

00         Γενικές Υπηρεσίες

10         Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες

15         Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής

20         Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

25         Υπηρεσίες Ύδρευσης , Άρδευσης , Αποχέτευσης

30         Υπηρεσία Τεχνικών Έργων

35         Υπηρεσία Πρασίνου

40         Υπηρεσία Πολεοδομίας

45         Υπηρεσίες Νεκροταφείων

50         Δημοτική Αστυνομία

60        Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ )

61        Υπηρεσίες πολιτισμού και αθλητισμού ( Έργα και δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ )

62        Υπηρεσίες πολιτισμού και αθλητισμού ( Έργα και δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ )

63        Υπηρεσίες ύδρευσης , άρδευσης , αποχέτευσης ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ )

64        Υπηρεσία τεχνικών έργων , πρασίνου και πολεοδομίας ( Έργα και δράσεις και χρηματοδοτούμενες από

ΠΔΕ )

69        Λοιπές Υπηρεσίες ( Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ )

70         Λοιπές Υπηρεσίες

 

Οι δαπάνες για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές κάθε είδους προσωπικού, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν για το έτος 2020 στο ύψος των 3.953.675,70 € .

Οι δαπάνες για τις αμοιβές των αιρετών και τρίτων θα ανέλθουν στο ποσό των 770.863,60 € .

Οι δαπάνες για παροχές τρίτων που αφορούν ταχυδρομικά & τηλεφωνικά τέλη , δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος , ασφάλιστρα , συντηρήσεις , επισκευές και καθαρισμούς , αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.142.768,73 € .

Οι φόροι και τα τέλη στο ποσό των 101.200,00 € .

Τα λοιπά γενικά έξοδα αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 427.550,64 € .

Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης που αφορούν τοκοχρεολύσια δανείων θα ανέλθουν στο ποσό των 208.543,08 €.

Οι δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών ( γραφικής ύλης , καυσίμων , δομικών υλικών , ανταλλακτικών , ηλεκτρολογικού , υδραυλικού υλικού , βιβλίων , χαρτικών κ.λ.π. ) για τις ανάγκες λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του Δήμου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό 789.926,62 €.

Οι δαπάνες για τη μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους , παραχωρήσεις , παροχές , επιχορηγήσεις , επιδοτήσεις , που αφορούν τις αποδόσεις χρημάτων που αποδίδονται στο Δήμο για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων , τις επιχορηγήσεις στα Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. , τη χρηματοδότηση της κοινωφελούς  επιχείρησης του Δήμου καθώς και τη καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους , υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 694.705,06 € .

Λοιπά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 22.000,00 € .

Για αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων αναμένεται να διατεθούν κατά το επόμενο έτος 660.920,00 € .

Για την κατασκευή έργων όπως αυτά έχουν προγραμματιστεί με το Τεχνικό Πρόγραμμα και για όσα απ’ αυτά είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση είτε από ΣΑΤΑ είτε από επενδυτικά προγράμματα διαφόρων Υπουργείων ( ΕΣΠΑ , ΘΗΣΕΑΣ κ.λ.π.) , η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 10.696.527,35 € .

Για μελέτες , έρευνες και πειραματικές εργασίες θα διατεθούν 196.342,31 €.

Για τίτλους πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) θα διατεθούν 4.600,00€ .

 

Οι δαπάνες που αφορούν οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών και αναφέρονται σε οφειλόμενα ποσά αμοιβών και λοιπών παροχών υπαλλήλων, αιρετών , παραστατικά προμηθευτών αγαθών , παροχών υπηρεσιών καθώς και παραστατικά από πληρωμές επενδυτικών δαπανών που δεν κατέστη δυνατή η εξόφλησή τους εντός του προηγούμενου οικονομικού έτους , θα ανέλθουν στο ποσό των  288.121,43 € .

Οι δαπάνες που αφορούν αποδόσεις σε τρίτους ( Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ) των παρακρατηθέντων φόρων και εισφορών και οι οποίες ουσιαστικά δεν αποτελούν έξοδα για το Δήμο αλλά είναι ποσά που εισπράττονται για λογαριασμό  τρίτων  και  αποδίδονται σε αυτούς  θα ανέλθουν στο ποσό των 2.337.500,00 € .

Ο λογαριασμός « προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη » αφορά απαιτήσεις του Δήμου οι οποίες όμως προβλέπεται ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν επειδή ορισμένοι  οφειλέτες  καθίστανται  επισφαλείς  και  οι οποίες υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.289.285,19 €.

 

Στη συνέχεια  τέθηκαν ερωτήματα  από τα μέλη της επιτροπής διαβούλευσης  και συγκεκριμένα  α)Αν υπάρχει  πίστωση  για δαπάνη αμοιβής δικηγόρων  και

β)Για το λογαριασμό  «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη » είναι αρκετό το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων περίπου  με ποιά κριτήρια  κάποιος θεωρείται επισφαλής ;

Ο Δήμαρχος ο οποίος έλαβε το λόγο στη συνέχεια έδωσε  εξηγήσεις επί των τεθέντων  ερωτημάτων .

Είπε ότι  υπάρχει κωδικός για  Αμοιβή ορισμού δικηγόρων  και ότι η οικονομική επιτροπή συνεδριάζει κάθε εβδομάδα και μπορεί να γίνει εξειδίκευση της πίστωσης ανάλογα με την υπόθεση που θα προκύψει .

Στη συνέχεια αναφέρθηκε  στις δαπάνες  που αφορούν «μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη»  και πρόσθεσε ότι η σχετική  διάταξη νόμου «ρύθμιση οφειλών και στους  δήμους «, έχει διευκολύνει  αρκετά  κάποιους παλιούς  οφειλέτες  που είχαν την διάθεση να πληρώσουν έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους.

Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη  να γνωμοδοτήσουν σχετικά  επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Τα παραβρισκόμενα  μέλη  της επιτροπής διαβούλευσης  γνωμοδοτούν θετικά επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού όπως έχει κατατεθεί.

 

Τελειώνοντας η πρόεδρος ευχαρίστησε τα παραβρισκόμενα μέλη για την συμμετοχή τους  στη συνεδρίαση προσθέτοντας   την φράση

«Χρειαζόμαστε ενεργούς δραστήριους δημότες για το καλό του Δήμου μας» .

 

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί .

 

Η πρόεδρος   της  Επιτροπής Διαβούλευσης                                             Τα  Μέλη

 

Γεωργία Γκαρίλα                                                                                             Τ.Υ