Διαγωνισμός για το έργο: «Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Ποταμιάς»

Ο Δήμος Καρπενησίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Ποταμιάς», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 41.500,00€. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Γ.Σ.Υ.

Ε.Σ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ