Διαγωνισμός για το έργο: “Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς”

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου,  διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς» προϋπολογισμού 1.074.193,55 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τ.Ε.Υ.Δ.