Προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για πολιτιστικές δράσεις και τουριστική προβολή του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ