Προμήθεια πλαστικού βυτίου μεταφοράς πόσιμου νερού

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλαστικού βυτίου μεταφοράς πόσιμου νερού.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ