Πίνακες Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2017

1η Συνεδρίαση 10-01-2017

2η Συνδερίαση 16-01-2017

3η Συνδερίαση 18-01-2017