Πίνακες κατάταξης υποψήφιων ΥΕ Καθαριστών/στριών

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι) οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες  Σχολικών Μονάδων της ΣΟΧ 3/2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους υποψηφίους  η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό  της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία λήγει την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@0716.syzefxis.gov.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων  ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, Ύδρας 6 στον Προφήτη Ηλία, και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ