Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων της με αρ.πρωτ.: 5608/2019 Ανακοίνωσης Δήμου Καρπενησίου για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φιλολόγων- Ιτσορικών (Κωδ.θέσης 201) και ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών (Κωδ.θέσης 202). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 201

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 202