Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας Π.Φ.Α.

Αναρτήθηκαν την Πέμπτη 1/12/2016 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, Πρ.Ηλίας Καρπενησίου) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα Π.Α.γ.Ο περιόδου 2016-2017. Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους στον φορέα γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, ήτοι από 2/12/2016 έως και 12/12/2016.