Πίνακας Προσλαμβανόμενου προσωπικού για την Πυροπροστασία

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου, σήμερα Παρασκευή, στις  9/7/2021 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡ. 14 παρ.2 περ. ιε του Ν. 2190/94 (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ), κατόπιν της 264/2021  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου και της αριθμ. 7582/2021/2021 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ