Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες  Σχολικών Μονάδων της ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου

Αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι) ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες  Σχολικών Μονάδων της ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου.

Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους υποψηφίους  η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό  της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησής τους. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@0716.syzefxis.gov.gr.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων  ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων προσληπτέων. Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, Ύδρας 6 στον Προφήτη Ηλία, και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨ.ΣΧΟΛ.ΚΑΘ. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨ.ΣΧΟΛ.ΚΑΘ.ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ