Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020

Αναρτήθηκε σήμερα Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι) ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου.

Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους υποψηφίους η άσκηση ένστασης μέσε σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στον ΑΣΕΠ (Πουλίου 6 Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20,00€) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό  του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμία υποβολής των ενστάσεων . Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1.2020_