Πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 1/2016

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 1/2016 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου στις 18 Μαρτίου 2016.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Δείτε ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101

ΔείτεΕΔΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102

Δείτε ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ