Υλοποίηση δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ

«Υλοποίηση δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου» το οποίο περιλαμβάνει την «Υλοποίηση παρεμβάσεων στα δύο κτίρια του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου και 3ου Δημοτικού» και την «Προμήθεια κι Εγκατάσταση του Μετρητικού Εξοπλισμού» για την υλοποίηση της Πράξης: «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου»

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 09331200-0, 42161000-5

Ο Δήμος Καρπενησίου

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ  για το 1ο Υποέργο  «Υλοποίηση δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου» το οποίο περιλαμβάνει τα [Υλοποίηση παρεμβάσεων στα δύο κτίρια του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου και 3ου Δημοτικού, καθώς και Προμήθεια και Εγκατάσταση του Μετρητικού Εξοπλισμού] του έργου : «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού οκτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€825.637,50), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεσης προμήθειας του έργου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται προσφορές για επί μέρους προσφερόμενα είδη ή εναλλακτικές προσφορές.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ‘’ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας’’

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 • Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 30-05-2016,
 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : Δευτέρα 04-07-2016 και ώρα 07:00,
 • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Πέμπτη 14-07-2016 και ώρα 15:00,
 • Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Τετάρτη 20-07-2016 και ώρα 10:00.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων (φυσικών ή νομικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί νόμιμα στη Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που ασχολείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για την προμήθεια εξοπλισμού παρόμοιου με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, Κοινοπραξίες Προμηθευτών ή Ενώσεις Προμηθευτών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν σε δύο σχολικά κτίρια και συγκεκριμένα στο 2ο Γυμνάσιο και 3ο Δημοτικό του Δήμου Καρπενησίου. Οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης που προβλέπονται είναι οι ακόλουθες:

 1. Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής ισχύς 205 kWp (102.5 kWp για κάθε σχολείο) που θα εγκατασταθεί στις στέγες των δύο σχολικών συγκροτημάτων, πλήρες με μπαταρίες αντιστραφείς, φορτιστές μπαταριών, βάσεις, καλωδιώσεις κλπ. Οι μπαταρίες ισομοιράζονται μεταξύ των δύο σχολικών συγκροτημάτων και ένας πίνακας μεταγωγής ελεγχόμενος από το κεντρικό σύστημα BMS θα δίνει τη δυνατότητα να φορτίζει η μία συστοιχία την άλλη όταν απαιτείται (Λειτουργία smart grid).
 2. Ένα (1) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος σαν εφεδρική πηγή φόρτισης των μπαταριών.
 3. Δύο (2) Λέβητες Βιομάζας-πέλλετ, 900.000 kcal/h ο καθένας, που θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους.
 4. Ανακατασκευή των φωτιστικών σωμάτων με μετασχηματιστές κατάλληλους για λάμπες LED και αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορίου με LED
 5. Εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης και ρύθμισης έντασης φωτισμού
 6. Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου των συστημάτων των κτιρίων και αυτοματισμών τύπου BMS μαζί με τους απαραίτητους αισθητήρες και το λογισμικό.
 7. Εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού ηλεκτρικών και θερμικών καταναλώσεων ο οποίος θα συνεργάζεται με το BMS του κτιρίου.
 8. Αισθητήρες θερμοκρασίας στις ζώνες θέρμανσης που ελέγχονται από τους κυκλοφορητές και έλεγχος τους από το BMS του κτιρίου

Μέγιστος χρόνος παράδοσης σε λειτουργία του εξοπλισμού της προμήθειας ορίζεται αυτός των επτά (7) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας.

Για όσους επιθυμούν την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης και των σχεδίων των κτιρίων μπορούν να τα παραλαμβάνουν από την Τεχνική Υπηρεσία καταβάλλοντας το ποσό των 15,00 € για έξοδα αναπαραγωγής.

Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες παρέχει το Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Πληροφορίες: Παναγιώτης Καράμπελας, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2237350071 Fax: 22370 89076, όλες τις εργάσιμες ημέρες 09:00-14:30).

Η αναλυτική διακήρυξης της προμήθειας θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Ε.Ε., στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://diavgeia.gov.gr/), στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης του έργου (http://eeares.cres.gr). Τα τεύχη μελέτης που συνοδεύουν την διακήρυξη θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου (https://www.karpenissi.gr/),

Διαβάστε την Διακήρυξη, Τεχνική περιγραφήΤεχνικές προδιαγραφές (1)Τεχνικές προδιαγραφές (2) , Προυπολογισμό μελέτης, Τιμολόγιο μελέτης.

Τα σχέδια είναι προσβάσιμα στην διεύθυνση  :  https://we.tl/AHE27J7bn0