Περίληψη διακήρυξης

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ