Περίληψη Διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

 Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα, το Ν.3263/2004 και το Ν.3669/08, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσιών έργων» για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», με προϋπολογισμό 1.100.000,00€ ΕΥΡΩ που αναλύεται ως εξης: .

Εργασίες 645.216,85

Γ.Ε. & Ο.Ε.(18%) 116.139,03

Απρόβλεπτα(15%) 114.203,38

Αναθεώρηση 18.749,68

Φ.Π.Α. 205.691,06

ΣΥΝΟΛΟ 1.100.000,00
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται: 

  • δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης και ομβρίων στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης «ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΑ» και «ΜΥΛΟΙ». 
  • Δίκτυα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο PE  3ης γενιάς  DN 90 και DN 110, ονομαστικής πιέσεως 16 atm (3750μ περίπου) 
  • Δίκτυα αποχέτευσης από PVC-u SDR 41, διατομών DN200 και DN250 (3275 μ περίπου) 
  • Δίκτυα ομβρίων από πλαστικούς αγωγούς διπλού δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια διατομών DN/ID 300, 400,500 ΚΑΙ 600mm (συνολικά 1550μ περίπου) 
  • Φρεάτια επίσκεψης και ελέγχου των αγωγών, φρεάτια υδροσυλλογής, δικλίδες ελέγχου, ειδικά τεμάχια κλπ.
    2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Δεκεμβρίου 2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6 Καρπενήσι). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή  και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία  πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
    3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας οδός Ύδρας 6 Καρπενήσι, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη με την  καταβολή υπέρ Δήμου Καρπενησίου του ποσού των 20,00€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2237350077,  FAX επικοινωνίας 2237089076, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Μπαμπαλής .

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, καθώς και επιχειρήσεις που ανήκουν στην 1η ή ανώτερη τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α2 ή ανώτερη τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ  σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς. β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  ε) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη  του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 17.886,18 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης και απευθύνεται προς τον Δήμο Καρπενησίου.  Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού του συμφωνητικού του  έργου, χωρίς Φ.Π.Α.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά

7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 360 ημερολογιακές ημέρες
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΕΠΠΕΡΑΑ –ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2011ΣΕ07580199 της ΣΑΕ 0758 – Εθνικούς  και ίδιους πόρους.
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η  δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την ανάδοχο επιχείρηση.

Καρπενήσι 9-11-2015

Ο Δήμαρχος
Νικόλαος Δ. Σουλιώτης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ