Περιφερειακό Ιατρείο Δομνίστας- Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone