53η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 53η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα (10) Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για απευθείας κατεπείγουσας ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού δρόμου εντός του οικισμού στην Τ.Κ Κλαυσίου».
2. Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την «Προμήθεια ενός φορτηγού 8χ4 για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου » ενδεικτικού προϋπολογισμού 150.000,00€.
3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αποσφράγισης οικονομικών προσφορών δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δυο έτη» προϋπολογισμού 405.458,69€ με ΦΠΑ.
4. Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου » Βελτίωση υποδομών ΔΕ Προυσού «προϋπολογισμού 40.000,00€.
5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής (6) Κοινοτήτων.

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ