53η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα επτά (17) Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Έγκριση πρακτικού  διαγωνισμού  για την «Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Νοστίμου » Αγονη δημοπρασία».

 

2.Εγκριση 2ου πρακτικού για την «Προμήθεια  υλικών ύδρευσης  και αποχέτευσης» προϋπολογισμού 18.732,68€ (κατακύρωση).

 

3.Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

 

  1. Ορισμός δικηγόρου (αφορά πρώην ΔΕΥΑΚ).

 

5 .   Αναίρεση αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου άνωθεν πάρκιγκ ΤΚ Προυσού .

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης   Νικόλαος