53η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 53η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι εννέα (29) Νοεμβρίου 2021 ημέρα  Δευτέρα με ώρα  9.00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

  Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης  για το έργο «Ανάπλαση -Αναβάθμιση των οδών Αγ. Νικολάου και Γεωργίου Κονδύλη της πόλεως Καρπενησίου » προϋπολογισμού 354.000,00€.
 2. Συγκρότηση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού  μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου «Ανάπλαση -Αναβάθμιση των οδών Αγ. Νικολάου  και Γεωργίου Κονδύλη της πόλεως Καρπενησίου «.
 3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού στην Κοινότητα Μικρού Χωριού.
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΕΛΑ- ΖΥΓΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣ – ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ».
 5. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από ΥΠΕΣ για ΚΑΠ για κάλυψη γενικών δαπανών και κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης .
 6. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 7. Έγκριση 2ου τριμήνου εσόδων -εξόδων 2021.
 8. Έγκριση 3ου τριμήνου εσόδων -εξόδων 2021.
 9. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Ελισάβετ Καρφή κατά Δήμου).
 10. Έγκριση της αριθμ.59/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ «Τροποποίηση Εισηγητικής έκθεσης, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2021».
 11. Έγκριση της αριθμ.60/2021 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ «Αναθεώρηση ετήσιου προγράμματος δράσης ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ 2021» .
 12. Έγκριση 6ου πρακτικού του έργου ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αξιοποίηση  -εκσυγχρονισμός  κτιρίων και εγκαταστάσεων  Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου «
 13. Τακτοποίηση ΧΕΠ-απαλλαγή υπολόγου .

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ