54η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 54η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις επτά (7) Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα 9.00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του ΥΠΕΣ για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Εισήγηση Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Καρπενησίου έτους 2022, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ.452/2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.
2. Εισήγηση για Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Ο.Π.Δ. ) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022» ΟΠΔ
3. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού 2021
4. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην ΤΚ Κρικέλου ΔΕ Δομνίστας” προϋπολογισμού 130.000,00€.
5. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αντιδημάρχου .
6. Aίτημα επανέγκρισης αμοιβής (αφορά την αριθμ.26/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Ορισμός δικηγόρου).
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου” προϋπολογισμού 200.000,00€.
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου προϋπολογισμού 58.031,48€
9. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων για το έτος 2022.
10. Απόδοση πάγιας προέδρων Κοινοτήτων.
11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου».
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ”.
13. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΡΟΥΣΟΥ»
14. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΤΟΡΝΟΥ».
15. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Καταβόθρας».
16. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοιχία αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εσωχωρίων».
17. «Ενημέρωση επί των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον Δήμο Καρπενησίου και λήψη αναγκαστικών μέτρων»

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ