54η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 54η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα επτά (17) Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 15.00μμ .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020 καθώς και την 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Τροποποίηση της αρ.85/2018 ΑΔΣ σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στα πλαίσια του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
2. Εισήγηση για τον Καθορισμό τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2021.
3. Εισήγηση για Καθορισμό τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης έτους 2021.
4. Εισήγηση για Καθορισμό Τ.Α.Π. έτους 2021.
5. Εισήγηση για Καθορισμό τελών νεκροταφείων έτους 2021.
6. Εισήγηση για Καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2021.
7. Εισήγηση για Καθορισμό τελών διαφήμισης έτους 2021.
8. Εισήγηση για Καθορισμό τελών Δημοτικής και Αστικής Συγκοινωνίας έτους 2021.
9. Εισήγηση για Καθορισμό τροφείων Παιδικών Σταθμών έτους 2021.
10. Εισήγηση για Καθορισμό τροφείων Μαθητικής Εστίας έτους 2021.
11. Εισήγηση κόστους λειτουργίας Εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ).
12. Εισήγηση για Αντίτιμο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.
13. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κτηνιατρικής φροντίδας και περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς με ιδία μέσα.
14. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ).
15. Τακτοποίηση ΧΕΠ -απαλλαγή υπολόγου .
16. Επί αιτήσεως κ. Κοντοπάνου Ηλία για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου. Διαγραφές οφειλών.
17. Εισήγηση για αποδοχή της υπ΄αριθμ. 1440/2020 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
18. Έγκριση συμπληρωματικής μελέτης της Πειραϊκής – Πατραϊκής.

19. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «Αντικατάσταση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης τμήματος πόλης Καρπενησίου».

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο
το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ