50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα έξι (16)του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή απόφασης Α.Ε.Π.Π και ανακήρυξη νέου προσωρινού μειοδότη για το έργο «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ Αγίου Νικολάου .
  2. Aπόρριψη ένστασης για την υπ΄αριθμ.296/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για το έργο «Συντήρηση αναβάθμιση κτιριακών  εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου»  προϋπολογισμού 390.00,00 με ΦΠΑ.
  3. Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια υδραυλικού υλικού για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και άρδευσης των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 046,96€.
  4. Έγκριση 1ου πρακτικού για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου  Δήμου Καρπενησίου «προϋπολογισμού 35.540,76€.
  5. Ενσωμάτωση της Γνώμης του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας  στο σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2020.
  6. Σύνταξη και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2020.
  7. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
  8. Παράταση σύμβασης για προμήθεια χημικού υλικού (χλωρίου).
  9. Τακτοποίηση ΧΕΠ -απαλλαγή υπολόγου

 

 

Ο πρόεδρος της οικ. επιτροπής

 

Σουλιώτης  Νικόλαος