50η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  Δώδεκα (12) Δεκεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. 1.     Έγκριση πρακτικού  δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2017-2018»
  2. 2.     Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  του έργου «Διευθέτηση ομβρίων και εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Άμπλιανης» (προσωρινός ανάδοχος)
  3. 3.     Έγκριση πρακτικού για την μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης
  4. 4.     Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση Δ.Σάλτα και ΣΙΑ ΟΕ
  5. 5.     Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση Ξ.ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΑΤΕ
  6. 6.     Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση
  7. 7.     Ψήφιση πίστωσης για καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης για μετακίνηση δημοτικής υπαλλήλου
  8. 8.     Απόδοση πάγιας προκαταβολής
  9. 9.     Ψηφίσεις πιστώσεων

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος