50η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 50η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις εννέα (9) Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα 9.00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6
στον Προφήτη Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στην πρόσφατη εγκύκλιο ΥΠΕΣ 65/ΔΙΔΑΔ/Φ69/187/οικ.20236/25.10.2021, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων οικ. έτους 2022
2. Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
3. Αποδοχή Χρηματοδότησης του Δήμου Καρπενησίου του Ν. Ευρυτανίας από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ055) με το ποσό των 130.000,00 €- Εγγραφή νέου έργου
4. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου
5. Καθαρισμός αντιτίμου χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου
6. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, έτους 2022
7. Περί πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων του Δ.Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Καρπενησίου
8. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου (αφορά δαπάνη κτηματογράφησης)
9. Έγκριση του 3ου –Τακτοποιητικού ΑΠΕ της πράξης με τίτλο: «Νέο κτίριο στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου»
10. Σύσταση επιτροπής για την διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Καρπενησίου»

 

Ο πρόεδρος της Οικον.Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ