51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τέσσερεις (4) Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Ορισμός δικηγόρου.

 

2.Εγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δυο (2)

επιβατηγών οχημάτων με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής»(κατακύρωση).

 

3.Έγκριση 1ου πρακτικού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης  και αποχέτευσης  προϋπολογισμού 18732,68€ (προσωρινός ανάδοχος).

4.Συμμόρφωση με  την αριθμ.1034/2018 απόφαση της Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών (αφορά Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό τροφίμων κλπ).

5.Τακτοποίηση Χρηματικών ενταλμάτων -απαλλαγή υπολόγων.

  1. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκποίηση μεταλλικών αντικειμένων (πάνελ- οροφής).

 

Ο πρόεδρος  της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης   Νικόλαος