51η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννέα (19) Δεκεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Ψήφιση πίστωσης για το  έργο «Κειμηλιαρχείο Φουρνάς «προϋπολογισμού 676.820,00€ και  για τη δημοσίευση της διακήρυξης .

2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης  δημοπρασίας  για το έργο  «Κειμηλιαρχείο Φουρνάς » προϋπολογισμού 676.820,00€.

3.Ορισμός επιτροπής  διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

4.Ανάκληση δεσμεύσεων.

5.Εγκριση πρακτικού κατακύρωσης   δημοπρασίας για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  προμήθεια τροφίμων κλπ  συγκεκριμένα για την  κατηγορία Β Είδη Ζαχαροπλαστείου.

6.Ορισμός δικηγόρου ( αφορά αγωγή Τράπεζας Πειραιώς)

7.Ψηφίσεις πιστώσεων.

 

 

Ο πρόεδρος της οικον. Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος